Σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας

558
0
Share:

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 25-06-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Ενημέρωση – λήψη απόφασης για το έργο με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία Καστανεών, Ριζίων, Στέρνας.»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
Ενημέρωση – λήψη απόφασης για το έργο με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικής Οδοποιίας Μικρής Δοξιπάρας Δήμου Ορεστιάδας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
Ενημέρωση – λήψη απόφασης για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην περιοχή Ταφικού Τύμβου του Δήμου Κυπρίνου»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2013.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μπουργκούδης Γεώργιος
Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2013.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. κ. Βαρσαμακίδης Δημήτρης
Έγκριση διενέργειας προμηθειών
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αυτοματοποίησης αρδευτικών αντλιοστασίων βόρειας περιοχής» και ειδικών όρων αυτής
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μπουργκούδης Γεώργιος
Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Ρομά) Ορεστιάδας.»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
10.
Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της με αριθμ. Πρωτ. 774/05-02-2013, με κωδικό 83 πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, με τίτλο «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Ρομά) Ορεστιάδας», π/υ:810.957,45
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
11.
Τροποποίηση σύμβασης για το έργο «Προμήθεια ενημερωτικού υλικού για την υλοποίηση της δράσης 2.1 Publicity of Project Development (Ενέργειες Δημοσιότητας) του έργου Cross Border Recreation Area of Maritsa River (Svilengrad) And Ardas River (Kastanies)» ως προς τη συμβατική διάρκεια.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
12.
Αίτηση παράτασης για το έργο « Προμήθεια ενημερωτικού υλικού για την υλοποίηση της δράσης 2.1 Information Actions (ενέργειες Δημοσιότητας) του έργου «Vyssa – Svilengrad Road Life / VSRL»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
13.
Ορισμός ελεγκτών του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το οικονομικό έτος 2012 στις Δ.Ε.Ρ.Τ.Ο. , ΑΕΝΟ, ΔΗΚΕΠΑΟ και Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού ʼρδα του Δήμου Ορεστιάδας»
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μπουργκούδης Γεώργιος
14.
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010)
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μπουργκούδης Γεώργιος
15.
Έγκριση 3ου ΑΠΕ – ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή 7ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
16.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Διαμορφώσεις Κοιμητήρια Κεράμου»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
17.
Επανέγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης γεωτρήσεων με υπόγειο δίκτυο στο Δ.Δ. Ν. Βύσσας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
18.
Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δημοτικών Ενοτήτων Βύσσας, Κυπρίνου και Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
19.
Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Δ.Δ. Νέας Βύσσας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
20.
Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με νέο υπόγειο στο Δ.Δ. Καστανέων »
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
21.
ʼδεια τομής οδοστρώματος και πεζοδρομίου και τοποθέτηση καμπίνας της HOL
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
22.
Έγκριση δαπανών επέκτασης δικτύου Δ.Ε.Η.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
23.
Έγκριση ισολογισμού 2012 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού ʼρδα
Εισηγητής ο Αντιπρόεδρος της Διαδημοτικής κ. Ουρουμίδης Αντώνης
24.
Αντικατάσταση μέλους για την εκπροσώπηση του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος
25.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο πρόγραμμα τηλεϊατρικής από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος
26.
Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μπουργκούδης Γεώργιος
27.
Διαγραφές – Διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους για το Δ.Σ.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μπουργκούδης Γεώργιος
28.
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Μορφωτικού Συλλόγου: « Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και Περιφέρειας»
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μπουργκούδης Γεώργιος
29.
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης για το αντάμωμα των γκαγκαβούζηδων
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μπουργκούδης Γεώργιος
Απολογισμός πεπραγμένων
– Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 217 του N. 3463/06 στις 27-06-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου Ορεστιάδας για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:
Θέμα ημερήσιας διάταξης
1.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Share:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο