Οδηγός ένταξης στην ποιοτική γεωργία

27
0
Share:

 

 

Τα 12 βήματα για τη Βιολογική γεωργία και το κόστος πιστοποίησης

Μακριά από το κυνήγι των επιδοτήσεων, μέσω κάθε είδους προγραμμάτων, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό αγροτών που κυ­νηγούν την «αναγνώριση», δηλαδή την πιστο­ποίηση των προϊόντων τους, για να εισέλθουν στις μεγάλες και σοβαρές αγορές. Και όταν λέμε μεγάλες και σοβαρές αγορές, εννοούμε αυτές που παρέχουν από τη μία πλευρά ικανοποιη­τικό εισόδημα -και σίγουρο- και από την άλλη, σεβασμό στον κόπο του παραγωγού, απαιτώ­ντας όμως περισσότερα από τον ίδιο. Μπορεί

να είναι από μια τοπική ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ, όπως η Μασούτης στη Βόρεια Ελλάδα, μέχρι τις μεγάλες εταιρείες εξαγωγής αγροτικών προϊόντων και τους πελάτες τους σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Οι δύο μεγάλοι τομείς στους οποίους χωρί­ζονται τα πιστοποιημένα προϊόντα είναι: α) τα βιολογικά και β) τα προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Και οι δύο πιστοποιήσεις αποτε­λούν σημαντικό διαβατήριο για εξαγωγές, αλλά υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την επίτευξη της πιστοποίησης, το κόστος και το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Για παράδειγμα, με τις

απαιτήσεις που επιβάλλουν τα πρωτόκολλα πιστοποίησης της βιολογικής γεωργίας, χρει­άζονται δύο χρόνια μεταβατικής καλλιέργειας μέχρι να λάβει κάποιος το πιστοποιητικό. Αντί­θετα, οι αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης μπορούν να εφαρμοστούν από την πρώτη καλ­λιεργητική περίοδο, για την οποία χρειάζεται κάποια αγροτική εκμετάλλευση να πιστοποιη­θεί και θα πάρει το χαρτί μέσα σε περίπου -το αργότερο- 40 μέρες από τη συγκομιδή. Βεβαί­ως, για τα πιο ευπαθή νωπά προϊόντα ακολου­θούνται πιο σύντομες διαδικασίες, αλλά χωρίς να υπάρχει συμβιβασμός στους ελέγχους.

12 βήματα για την ένταξη στη βιοήογική γεωργία ή κτηνοτροφία

Τα Βήματα που καλείται να ακολουθήοει ένας παραγωγός φυτικήε ή ζωικής

κατεύθυνσης προκειμένου να πιστοποιηθεί και να λάβει το ευρωπαϊκό σήμα ΒΙΟ για τα προϊόντα του είναι τα εξής:

1. Αναζήτηση και επιλογή φορέα πιστο­ποίησής

Δεν αρκεί μόνο να ακολουθεί κάποιος τις αρχές τns Βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας, αλλά απαιτείται και πιστοποίηση προκειμένου να μπορεί να τεκμηριωθεί ότι τα προϊόντα έχουν παραχθεί σύμφωνα με τα εθνικά ή διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα στοιχεία των αδειοδοτημένων φορέων πιστοποίησης στον επίσημο φορέα AGROCERT (Πατησίων και Άνδρου 1, Αθήνα, Τ/210-82.31.277, www.agrocerl.gr) και στο υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησή, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.minagric.), προκειμένου να έρθουν σε επαφή και να αποφασίσουν με ποιον επιθυμούν να συνερ­γαστούν.

2. Ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις της Βιολογικής γεωργίας και κτηνο­τροφίας

Οι μέθοδοι και οι αρχές ins βιολογικής γε­ωργίας και κτηνοτροφίας στη χώρα μας βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. και συ­γκεκριμένα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 που καλύπτει όλους τους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής και εφαρμόζεται σε όλα τα σιάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής των προϊόντων. Σε συνεργασία με τον φορέα που έχει επιλεγεί, χρειάζεται να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος για την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες πιστοποίησης. Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης στην Ε.Ε. για την αναθεώρηση των κανονισμών περί βιολο­γικής γεωργίας.

3. Αίτηση ένταξης στο σύστημα πιστο­ποίησης

Υποβάλλεται αίτηση ένταξης της μονάδας φυτικής ή/και ζωικής παραγωγής στον φορέα πιστοποίησης που έχει επιλεγεί. Μαζί με την αίτηση γίνεται περιγραφή της αγροτικής εκμε­τάλλευσης και προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα, όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, τοπογραφικό σχέδιο, άδεια λειτουργίας, σχέδια εγκαταστά­σεων και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα. Ταυ­τόχρονα ο υπεύθυνος της αγροτικής μονάδας δεσμεύεται να τηρεί όλες τις διατάξεις της Εθνι­κής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία.

4. Υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού

Μετά την υποβολή και την αποδοχή της αί­τησης, ακολουθεί η υπογραφή ιδιωτικού συμ­φωνητικού μεταξύ του φορέα πιστοποίησης

και του υπευθύνου της εκμετάλλευσης, όπου περιγράφονται οι όροι και το κόστος της πιστο­ποίησης.

5. Γνωστοποίηση έναρξης δραστηριό­τητας στις αρμόδιες αρχές

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού (σε διάστημα 10 ημερών), η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιήσει στην αρμόδια Διεύθυνση Αγρο­τικής Ανάπτυξης την έναρξη της βιολογικής δραστηριότητας.

6. Αρχικός έλεγχος

Ακολουθεί ο αρχικός έλεγχος (εντός 60 ημε­ρών από την υπογραφή του συμφωνητικού) από τον φορέα πιστοποίησης, που έχει ως σκο­πό να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν κατά την αίτηση και να εντοπιστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που πρέ­πει να κάνει ο παραγωγός προκειμένου να ακο­λουθεί τις απαιτήσεις της Βιολογικής γεωργίας.

7. Απόφαση ένταξης αγροτικής εκμε­τάλλευσης στο σύστημα πιστοποίη­σης

Μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των ευρημάτων του αρχικού ελέγχου από τον οργανισμό πιστοποίησης, αποφασίζεται η ένταξη ή όχι της μονάδας στο σύστημα πιστο­ποίησης.

8. Ετήσιος έλεγχος

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται τουλάχιστον  μία επιθεώρηση στην αγροτική εκμετάλλευση από τον φορέα πιστοποίησης, που γίνεται εντός της καλλιεργητικής περιόδου όσον αφορά τις μονάδες φυτικής παραγωγής και εντός της περιόδου εκτροφής σε μονάδες ζωικής παρα­γωγής. Κατά την επιθεώρηση γίνεται επιτόπιος έλεγχος στα αγροτεμάχια και σε τυχόν αποθη­κευτικούς χώρους ή στους βοσκοτόπους και στις σταβλικές εγκαταστάσεις, εφόσον πρόκει­ται για κτηνοτροφική μονάδα. Ταυτόχρονα ελέγχονται τα αρχεία ins εκμε­τάλλευσης που είναι υποχρε­ωμένος να τηρεί ο υπεύθυνος, όπως παραστατικά αγορών-πωλήσεων, ημερολόγιο καλλιεργητικών εργασιών κ.λπ.

9. Εκτακτες επιθεωρήσεις

Με απόφαση του οργανισμού πι­στοποίησης μπορεί να πραγματοποι­ηθούν επιπλέον επιθεωρήσεις στη μονάδα προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και η αξιολόγηση ίων συ­μπληρωματικών στοιχείων που θα προκύψουν.

10. Δειγματοληψίες

Στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιεί ο φορέας πιστοποίησης στις ενταγμένες μονά­δες μπορεί να γίνει και λήψη δείγματος από το έδαφος, από φυτικά τμήματα (φύλλα, καρπούς  κ.λπ.) ή από το τελικό προϊόν, φυτικό ή ζωικό, και ανάλυση αυτού σε ειδικά εργαστήρια, με στόχο την ανίχνευση τυχόν υπολειμμάτων απα­γορευμένων ουσιών.

11. Χορήγηση πιστοποιητικού

Εφόσον η αγροτική εκμετάλλευση εφαρμό­ζει τους κανόνες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, σύμφωνα πάντα με τα απο­τελέσματα των επιθεωρήσεων, αναλύσεων κ.λπ., είναι δυνατή η έκδοση Πιστοποιητικού Προϊόντος με αναφορά στον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των προϊόντων της εκμετάλλευσης. Μόνο μετά την έκδοση Πιστοποιητικού Προϊό­ντος από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης είναι δυνατή η πώληση των προϊόντων στην αγορά . ως Βιολογικών. Σε περίπτωση που κατά τους ελέγχους διαπιστωθούν παρατυπίες ή παρα­βάσεις, προβλέπονται κυρώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να γίνει ανάκληση της πι­στοποίησης.

12. Περίοδος μετατροπής

Από τη στιγμή που εντάσσεται κάποια μονά­δα στο σύστημα πιστοποίησης, χρειάζεται να μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα (Στά­διο Ένταξης και Μεταβατικό Στάδιο) μέχρι να είναι δυνατή η έκδοση Πιστοποιητικού από τον φορέα πιστοποίησης, με την προϋπόθεοη ότι ακολουθούνται οι απαραίτητοι κανόνες για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία αντίστοιχα.

Πηγή: Agricola ένθετο «Καθημερινής»

Share:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο