Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε του Δ.Π.Θ.

1511
0
Share:

H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,, στη συνεδρίαση με αριθμό 399/25.05.2018 αποφάσισε την κατάρτιση και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 1. Σύσταση και Σκοπός της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η σύσταση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 21 του Ν. 4521/2018, όπως ισχύει.

Ο σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είναι να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι Επιτροπές ελέγχουν, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

 1. Σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε

Η σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του Ν. 4521/2018.

Συγκεκριμένα, η Ε.Η.Δ.Ε. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα αποτελείται από επτά (7) τακτικά και επτά (7) αναπληρωματικά μέλη.

Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. θα πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

Ένα (1) τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική.

Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη πρέπει να είναι πρόσωπα που δεν ανήκουν στο προσωπικό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. θα πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Τα προσόντα των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. πρέπει να είναι ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης:

 • Επιστημών Αγωγής
 • Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
 • Επιστημών Υγείας
 • Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
 • Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
 • Νομικής Επιστήμης
 • Πολυτεχνικής Σχολής
 • Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 1. Θητεία των μελών της Ε.Η.Δ.Ε

Η διάρκεια της θητείας των μελών των Ε.Η.Δ.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθ. 22 του Ν.4521/2018, είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) μόνο φορά.

Αν κάποιο μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία του αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό του μέλος, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη της παρ. 5 του άρθ. 22 του Ν.4521/2018.

 1. Αρμοδιότητες Ε.Η.Δ.Ε.

Οι αρμοδιότητες της Ε.Η.Δ.Ε., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 23 του Ν. 4521/2018, είναι οι ακόλουθες:

 • Αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει αν τα ερευνητικά έργα που πρόκειται να εκπονηθούν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης δεν αντιβαίνουν στην κείμενη νομοθεσία και ότι συνάδουν με τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής της. Η Ε.Η.Δ.Ε. αξιολογεί κάθε ερευνητική πρόταση και είτε την εγκρίνει, είτε προβαίνει σε συστάσεις και σε εισηγήσεις για την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα.

Οι συστάσεις και εισηγήσεις πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες. Η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου, καθώς επίσης και να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει.

 • Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε. και το έργο δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αν δεν υπάρχει εγκριτική απόφαση της Ε.Η.Δ.Ε..

Εκτός από τα ερευνητικά έργα της προηγούμενης παραγράφου, η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να εξετάσει, ύστερα από αίτηση ενδιαφερόμενου προσώπου ή καταγγελία, και άλλο ερευνητικό έργο και να γνωματεύσει για θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή.

 • Οι αποφάσεις της Ε.Η.Δ. Ε. είναι δεσμευτικές για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • Αν η νομοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του έργου από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, η σχετική απόφαση της Ε.Η.Δ.Ε. δεν υποκαθιστά την εν λόγω απαιτούμενη έγκριση ή αδειοδότηση.
 • Η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. Αν, μέσα στη προθεσμία αυτή, η Ε.Η.Δ.Ε. δεν εκδώσει απόφαση, η αίτηση θεωρείται εγκεκριμένη.
 • Σε περίπτωση καταγγελίας, η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της καταγγελίας. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν εκδοθεί απόφαση, η καταγγελία θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει, ενώπιον της Ε.Η.Δ.Ε., μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφασης, αίτηση θεραπείας κατά των συστάσεων της Επιτροπής υποβάλλοντας νέα στοιχεία. Για την εξέταση της αίτησης θεραπείας η Ε.Η.Δ.Ε. ζητά τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, η οποία οφείλει να τη διατυπώσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η Ε.Η.Δ.Ε. προχωρεί στην εξέταση της αίτησης θεραπείας χωρίς τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.
 1. Λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε.

Η λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4521/2018, ως ακολούθως:

 • Η Ε.Η.Δ.Ε. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε ζητηθεί αυτό από τον Πρόεδρό της ή τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής και συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της.
 • Η Ε.Η.Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της, καθώς και ενός από τα μέλη της που δεν ανήκουν στο ΑΕΙ, και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων.
 • Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της.
 • Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καταρτίζει Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε. Στον Κανονισμό εξειδικεύονται οι βασικές αρχές ηθικής και ακεραιότητας της έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, η διαδικασία αξιολόγησής τους από την Ε.Η.Δ.Ε, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία των Ε.Η.Δ.Ε..
 1. Ασυμβίβαστα και Σύγκρουση Συμφερόντων.

Τα Ασυμβίβαστα και Σύγκρουση Συμφερόντων ως προς τη σύνθεση και τη λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθ. 26 του Ν. 4521/2018, ως ακολούθως:

 • Η ιδιότητα του μέλους της Ε.Η.Δ.Ε. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος καθώς και του μέλους της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
 • Μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει συμφέρον το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως τέτοιο νοείται οποιοδήποτε πιθανό πλεονέκτημα υπέρ του ιδίου ή του/της συζύγου του ή συγγενούς α’ βαθμού. Σε περίπτωση δήλωσης τέτοιου κωλύματος αναφορικά με συγκεκριμένη υπό αξιολόγηση πρόταση, το μέλος που δηλώνει το κώλυμα αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του.
 1. Υποχρέωση Εχεμύθειας.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 26 του Ν. 4521/2018, τα μέλη των Ε.Η.Δ.Ε., οι εισηγητές και κάθε εμπλεκόμενο μέλος που ασκεί υποστηρικτικό έργο έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας για τις υπό αξιολόγηση ερευνητικές προτάσεις.

 1. Δημοσιοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου www.rescom.duth.gr, καθώς επίσης και την ιστοσελίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης www.duth.gr.

 1. Κατάθεση Αιτήσεων Υποψηφιότητας

Κατόπιν των παραπάνω αναφερομένων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την Ε.Η.Δ.Ε. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με τη συνημμένη αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, έως και την 8η Ιουνίου 2018 και ώρα 14:30.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (rc@duth.gr)

 1. Συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα αξιολογήσει τις παραπάνω Αιτήσεις Υποψηφιότητας και θα αποφασίσει τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με το άρθ. 22 και την παρ. 1 του άρθ. 26 του Ν. 4521/2018.

Η Ε.Η.Δ.Ε. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθ. 22 του Ν. 4521/2018. Στη σχετική απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζεται επίσης ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός της.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο