Ηλέκτωρ: Προσφυγή για έργο €28,2 εκατ. στην Αλεξανδρούπολη

Share:

Προδικαστική προσφυγή εναντίον της διακήρυξης της σύμβασης που αφορά την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας αστικών αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογισμού 28,2 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και χωρίς προαίρεση) κατέθεσε η εταιρεία Ηλέκτωρ, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr.

Το έργο, που δημοπρατήθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών να είναι η 8η Μαΐου 2018, περιλαμβάνει:

– την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ), που ανέρχεται σε περίπου 18 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)– την κατασκευή της μονάδας παραγωγής ενέργειας (ΜΠΕ) από το παραγόμενο βιοαέριο από την ΜΕΑ, ύψους 874,6 χιλιάδων ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

– τη λειτουργία του έργου για 5 έτη με προϋπολογισμό αμοιβής του αναδόχου για την λειτουργία του έργου, ο οποίος προεκτιμάται σε ποσό της τάξης των 1,8 εκατ. ευρώ ανά έτος ή 8,9 εκατ. ευρώ για την πενταετία (χωρίς ΦΠΑ)

Επίσης, σύμφωνα με τη διακήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 19,5 χρόνια λειτουργίας.

Η προσφυγή

Η πορεία υλοποίησης του έργου θα κριθεί από το εάν γίνει δεκτή ή όχι η προδικαστική προσφυγή της Ηλέκτωρ που αποτελεί μία από τις υποψήφιες εταιρείες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, η προσφυγή κατατέθηκε επειδή, κατά την Ηλέκτωρ, παραβιάζονται:

– οι αρχές της προστασίας του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού (άρθρα 49 και 53 του Ν. 4412/2016). Σύμφωνα με το κείμενο της προδικαστικής προσφυγής, η διάρκεια παραχώρησης της λειτουργίας του έργου (5+19,5 έτη) είναι μεγάλη. Κι αυτό με δεδομένο ότι η δεσμευτική οδηγία 2014/23/ της ΕΕ προβλέπει ότι “[…] για να αποφευχθεί η στεγανοποίηση της αγοράς και ο περιορισμός του ανταγωνισμού, θα πρέπει να περιορίζεται η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης. Επίσης, παραχωρήσεις πολύ μακράς διάρκειας ενδέχεται να οδηγούν σε αποκλεισμό από την αγορά και να εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης. Μια τέτοια διάρκεια μπορεί εντούτοις να δικαιολογηθεί εάν είναι απαραίτητη, προκειμένου ο παραχωρησιούχος να μπορέσει να ανακτήσει τις σχεδιαζόμενες για την υλοποίηση της παραχώρησης επενδύσεις και το επενδυθέν κεφάλαιο να έχει απόδοση”.

Ωστόσο, κατά την προδικαστική προσφυγή, η ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης είναι αμιγώς δημόσιο έργο χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή και ανάληψη ρίσκου από τον υποψήφιο ιδιώτη ανάδοχο για συνολικά 24,5 χρόνια. Την ίδια στιγμή, “το χρονικό διάστημα της προαίρεσης (19,5 έτη) είναι, κατά την κοινή λογική, υπερβολικό, καθώς ανέρχεται σχεδόν στο τετραπλάσιο της αρχικής διάρκειας της σύμβασης”.

– τα άρθρα 49 και 50 του Ν. 4412/2016 βάσει των οποίων “τα δημόσια έργα κατασκευάζονται βάσει της σχετικής εγκεκριμένης μελέτης της αναθέτουσας αρχής, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 50…”. Ωστόσο, η εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, μελέτη, η οποία αποτελεί τη βάση του διαγωνισμού δεν είναι επιπέδου οριστικής μελέτης, ως προς όλα τα κρίσιμα σημεία της.

Κι αυτό επειδή, σύμφωνα με την προσφυγή, “δεν υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη για: α) τις μονάδες μηχανικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων, μηχανικής επεξεργασίας των προδιαλεγμένων οργανικών απορριμμάτων και της ραφιναρίας και β) την μονάδα αναερόβιας χώνευσης.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, εν προκειμένω, η διακήρυξη συγχέει τη δημοπράτηση ενός δημόσιου έργου επί τη βάσει εγκεκριμένης οριστικής μελέτης με τη δημοπράτηση μέσω του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016, όπου την εν λόγω μελέτη την εκπονεί ο ανάδοχος. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι οι παραπάνω ελλείψεις στην οριστική μελέτη του έργου αφορούν τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών”.

– οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι των επίμαχων μονάδων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μονάδα ωρίµανσης οργανικού υλικού για την οποία τίθενται στο διαγωνισμό διαφορετικές απαιτήσεις σε σχέση με εκείνες της ΑΕΠΟ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Επιπλέον, η διακήρυξη προβλέπει για τα πράσινα-οργανικά απόβλητα (δηλαδή το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα) διαφορετική μέθοδο επεξεργασίας από εκείνη που ορίζεται στην ΑΕΠΟ του έργου, μη λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτής της αλλαγής.

Ένα ακόμη θολό σημείο της διακήρυξης σχετίζεται, σύμφωνα με την προσφυγή, στα χαρακτηριστικά του παραγόμενου κομπόστ, τα οποία η Αναθέτουσα Αρχή έχει βασίσει σε καταργημένη διάταξη της ΚΥΑ του 1997. Όχι, δηλαδή, “ως όφειλε σε άλλες, εν ισχύ διατάξεις, με αποτέλεσμα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να είναι υποδεέστερα από αντίστοιχα κομπόστ που παράγονται στην Ευρώπη”.

– η ΚΥΑ 56366/4351/2014. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Τευχών Δημοπράτησης, θα παράγεται κόμποστ “τύπου Α”. Του οποίου όμως, τα χαρακτηριστικά  (υγρασία) δεν τηρούν τις προδιαγραφές που τίθενται από την Υ.Α.56366/4351/2014 – Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής − βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (24/Α).

Τέλος, κατά την προδικαστική προσφυγή, καταστρατηγείται η πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία ο “δικαιούμενος συμμετοχής σε διαγωνισμό διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να συμμετάσχει σ’ αυτόν με επιφύλαξη ως προς τη δυνατότητα a posteriori αμφισβήτησης του κύρους των όρων της διακήρυξης (βλ. αντί άλλων, την απόφαση ΣτΕ Ολ. 1415/2000, σκέψη 4)

Εν προκειμένω, στο άρθρο 1.1. της ΕΣΥ προβλέπεται ότι “…Η συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης…”.

Συναφώς, όπως αναφέρεται στην προσφυγή, στο μέτρο κατά το οποίο, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη της διακήρυξης, “δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό οικονομικών φορέων που υποβάλλουν σχετική προδικαστική προσφυγή (και, στη συνέχεια, τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα) και σχετική επιφύλαξη ως προς την νομιμότητα συγκεκριμένων όρων της Διακήρυξης, η εν λόγω διάταξη της Διακήρυξης έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την προμνησθείσα πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας”.

 

Share:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο