ΠΩΣ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ «ΚΛΙΚ»

245
0
Share:

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΥΜΕΟΝΙΔΗ

Οι περιβόητοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί μπαίνουν στη ζωή μας από τον Σε­πτέμβριο και τα «Επίκαιρα» αναλαμβάνουν να σας ενη­μερώσουν λεπτομερώς για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Δυστυχώς, άλλωστε, αφορούν σε πολύ κόσμο και μόνο ξέροντας τους κανόνες του παιχνιδιού μπορεί ο καθένας από εμάς να προστατευτεί από το να χάσει την περιουσία του με το πάτημα ενός κουμπιού. Τα «Επίκαι­ρα», υπενθυμίζουμε, ήταν το πρώτο μέσο ενημέρωσης που είχε πλη­ροφορήσει τους αναγνώστες του για τους αποκαλούμενους αγγλιστί «e-auctions», οι οποίοι, ενώ ήταν προγραμματισμένο να αρχίσουν τον Μάρτιο, η πειραματική εφαρμογή τους ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α94 της 19-05-2017) ο νόμος 4472/2017, σύμφωνα με τον οποίο, μεταξύ άλλων, εισάγονται στον Κώ­δικα Πολιτικής Δικονομίας οι αναμε­νόμενες διατάξεις για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Εισήχθη στο Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτέλεσης το άρθρο 959Α ΚΠολΔ με τίτλο «Πλειστηριασμός με ηλε­κτρονικά μέσα, ηλεκτρονικός πλειστηριασμός». Εντύπωση, πάντως, προκαλεί στους νομικούς κύκλους με τους οποίους συνομιλήσαμε ότι χωρίς την παραμικρή καθυστέρη­ση -σε αντίθεση, δηλαδή, με ό,τι συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις- το υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε στη δημοσίευση της απόφασης υπ’ αριθμ. 41756/26-5-2017, ώστε να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις για τη διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Οδηγίες προς… ναυτιλλομένους

Παρουσιάζουμε τη διαδικασία και τους τρόπους προστασίας των οφει­λετών με τη βοήθεια του δικηγόρου Δημήτρη Νικολάου. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός πραγματοποιείται από τον πιστοποιημένο για τον σκο­πό αυτό συμβολαιογράφο μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλει- στηριασμού, τα οποία περιέχουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβά­

νουν μέρος υποψήφιοι πλειοδότες οι οποίοι έχουν προηγουμένως πι­στοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστή­ματα πλειστηριασμών.

Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δη­λώνει τη συμμετοχή του σε συγκε­κριμένο πλειοtηριασμό, σύμφωνα με τους όρους αυτού, αφού έχει καταβάλει την προβλεπόμενη εγγύ­ηση και το τέλος χρήσης των συστη­μάτων και έχει υποβάλει ηλεκτρονι­κά το σχετικό πληρεξούσιο μέχρι τις 3.00 μ.μ., δύο εργάσιμες πριν από την ορισθείσα μέρα του πλειστηρια- σμού. Η κατάθεση της εγγύησης και του τέλους χρήσης των ηλεκτρονι­κών συστημάτων πλειστηριασμών, καθώς και του πλειστηριάσματος γί­νεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατά­σχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ο οποίος θα διατηρείται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα από τον υπάλ­ληλο του πλειστηριασμού. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης διορίζει με ηλεκτρονική δήλωση αντίκλητο που

κατοικεί στην περιφέρεια του Πρω­τοδικείου του τόπου της εκτέλεσης μέχρι τις 3.00 μ.μ., δύο εργάσιμες πριν από την ορισθείσα μέρα του πλειστηριασμοΰ, διαφορετικά αντί­κλητος θεωρείται ο γραμματέας του Πρωτοδικείου του τόπου της εκτέ­λεσης.

Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμοΰ (συμβολαιογρά­φος) μετά το πέρας της προθεσμίας ελέγχει τα υποβαλλόμενα αρχεία, διαπιστώνει με πράξη του μέχρι τις 5.00 μ.μ. της προηγουμένης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού την τήρηση των διατυπώσεων που ορί­ζονται στον νόμο και υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να λά­βουν μέρος.

Έτσι απλά…

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται με επιμέλεια του συμ­βολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστη- ριασμό. Διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που ορί­στηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων. Ηλεκτρο­νικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από την 1η μέχρι την 31η Αυγούστου.

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται Τετάρτη, Πέμπτη ή Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ. ή από τις 2.00 μ.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ. Σε περίπτωση υποβο­λής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, δηλαδή από 13.59.00 μέ­χρι 13.59.59 ή από 17.59.00 μέχρι 17.59.59, δίνεται αυτόματη παράτα­ση πέντε λεπτών. Για κάθε προσφο­ρά που υποβάλλεται κατά το τελευ­ταίο λεπτό της παράτασης δίνεται νέα αυτόματη παράταση πέντε λε­πτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτε­ρη προσφορά. Οι παρατάσεις μπο­ρούν να συνεχιστούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών.

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΗ, ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ.

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοιχτού πλειοδοτικού τύπου, κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδο­χικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη μέχρι τον χρόνο λήξης της υπο­βολής προσφορών. Στα ηλεκτρονικά συστήματα καταγράφονται όλες οι υποβληθείσες προσφορές. Με την υποβολή, οι υποψήφιοι πλειοδότες ενημερώνονται αμέσως από τα συ­στήματα για το ποσό της προσφο­ράς τους, τον ακριβή χρόνο υπο­βολής της, καθώς και ότι αυτή έχει καταγραφεί. Ο υποψήφιος πλειοδό­της ενημερώνεται για την εκάστοτε μέγιστη υποβληθείσα προσφορά. Όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες που λαμβάνουν μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμέ­σως από τα συστήματα για τυχόν αναστολή, ματαίωση ή διακοπή του πλειστηριασμού, καθώς και για τον λόγο αυτής.

«And the winner is…»

Μετά τη λήξη της δια­δικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφο­ρών ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των ηλε­κτρονικών συστημάτων.

Όσοι έχουν λάβει μέρος ενημερώνονται αμελλητί για το αποτέλεσμά του. Ο υπάλληλος του ηλεκτρο­νικού πλειστηριασμού συντάσσει την προβλεπόμενη στον νόμο έκθεση, κατακυρώνοντας ακίνητο/κινητά στον πλειοδότη.

Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών (αυτοκίνητα, σκάφη, εξο­πλισμοί κ,λπ.) ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο την τρίτη εργάσιμη από τον πλειστηριασμό. Μόνο με την καταβολή του πλειστηριάσματος και όχι νωρίτερα παραδίδεται το κατακυρωμένο αντικείμενο στον υπερθεματιστή. Ο δε υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί­ων. Η κατάθεσή του είναι ακατάσχε­τη, δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις που επιβάλλει το Δη­μόσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. Ο υπάλ­ληλος του πλειστηριασμού ορίζει τον τραπεζικό λογα­ριασμό στον οποίο γίνονται οι καταθέσεις.

Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ακινήτων ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό επαγ­γελματικό τραπεζικό λογα­ριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο τη δέ­κατη εργάσιμη μέρα από τον πλειστηριασμό. Ο υπάλλη­λος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αρ­γότερο τη δωδέκατη εργά­σιμη από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί­ων. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο δικηγόρος…

 

Πηγή: epikaira.gr

Share:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο