Ο Εβρίτης που «βρήκε» τον τάφο του Αριστοτέλη


Νέα, μοναδικά ευρήματα, που όχι μόνο θα επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι το οικοδό­μημα της ανασκαφής των Σταγείρων, στη Χαλκιδική, είναι ο τάφος του Αρι­στοτέλη, αλλά θα αποτελούν από μόνα τους σπουδαίες ιστορικές αποκαλύψεις, προαναγγέλλει μέσω των «Ειδήσεων» ο Κώστας Σισμανίδης, διδάκτωρ Κλα­σικής Αρχαιολογίας. Ο ανασκαφέας της γενέτειρας του κορυφαίου φιλοσόφου, των αρχαίων Σταγείρων, που προκάλεσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον πριν από έναν χρόνο, ανακοινώνοντας σε διεθνές συνέδριο ότι στον αρχαιολο­γικό χώρο της περιοχής εντόπισε τον τάφο-ηρώο του Μακεδόνα στοχαστή, αναφέρει ότι η συνέχιση της ανασκα­φής (που έχει διακοπεί ελλείψει χρη­ματοδότησης) θα μπορούσε να οδη­γήσει και στον εντοπισμό της χάλκι­νης υδρίας με την τέφρα του Αριστο­τέλη και ενδεχομένως ενός χαμένου βιβλίου του φιλοσόφου.

Το ταφικό μνημείο

«Εκτιμώ ότι μπορεί να βρούμε το τεφροδόχο αγγείο και αυτό που με κάνει να ελπίζω είναι η ύπαρξη των τεράστι­ων λίθων και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μέτωπο του τάφου. Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής βρέθηκαν τρεις χάλκινες λαβές. Οι δύο προέρ­χονται από το ίδιο εύρημα και θα μπο­ρούσαν να είναι από την καταστροφή της υδρίας με την τέφρα του Αριστο­τέλη. Επίσης, γνωρίζουμε ότι ο αρχαί­ος μας φιλόσοφος ήταν και σπουδαίος νομοθέτης. Ομως, από τα περισσότε­ρα από τα 150 πονήματά του έχει δια­σωθεί μόνο η “Αθηναίων Πολιτεία”. Από τις γραφές γνωρίζουμε ότι είναι ο εμπνευστής του Συντάγματος των Σταγείρων. Αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να βρίσκεται στο ταφικό μνημείο και θα ήταν ένα πολύ ξεχωριστό εύρημα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο ίδιος έχει εισηγηθεί στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο μελλοντικής αποκατάστα­σης του κτίσματος, να γίνει αρχιτεκτο­νική μελέτη και με την έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβου­λίου να επιτραπεί το λύσιμο των τοί­χων του αψιδωτού οικοδομήματος, για να αποκαλυφθούν οι μαρμάρινες στήλες, οι οποίες -όπως λέει- κρύβουν σημαντικές επιγραφές που θα φωτί­σουν πολλές όψεις των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων στα αρχαία Στάγειρα. «Μόνο το 7% έως 8% της ανα­σκαφής στην περιοχή έχει ολοκληρω­θεί. Υπάρχει η προοπτική να βρούμε αρχαιολογικά διαμάντια», επισημαί­νει ο κ. Σισμανίδης.

Επίμονες προσπάθειες

Στέλεχος της Αρχαιολογικής Υπηρεσί­ας, ο κ. Σισμανίδης υπηρέτησε στην ΙΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλα­σικών Αρχαιοτήτων με έδρα τη Θεσ­σαλονίκη και στην Εφορεία Αρχαιο­τήτων Χαλκιδικής και Αγίου Ορους, από την οποία συνταξιοδοτήθηκε το 2012. Ως ανασκαφέας των αρχαίων Σταγείρων επί μια εικοσαετία, ο ίδιος

σημειώνει ότι «τα ευρήματα της περιοχής αποτελούν μία ιστορική ανακά­λυψη, που έχει προκαλέσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, αλλά στην Ελλά­δα η ανασκαφή αντιμετωπίζεται σαν να μη συνέβη τίποτα, ποτέ».

Ο αρχαιολόγος αποδίδει το γεγονός αυτό, μεταξύ άλλων, στις ενστάσεις συναδέλφων του που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν απο­δείξεις αλλά ισχυρότατες ενδείξεις ότι ο τάφος του Αριστοτέλη βρίσκεται στα αρχαία Στάγειρα. «Λένε ότι δεν τεκμηριώνεται η εκτίμησή μου, διό­τι δεν υπάρχει επιγραφή προς τιμήν του φιλοσόφου. Ωστόσο, σε αυτούς τους τάφους, όπως και στον τάφο του Φιλίππου, δεν υπάρχουν ποτέ επιγρα­φές. Στους μακεδονικούς τάφους, ακό­μα κι αν είναι υπόγειοι, δεν μπαίνουν επιγραφές, αλλά κι αν ήταν υπέργει­ος τάφος, όπως στην περίπτωση του Φιλίππου, έτσι και στου Αριστοτέ­λη δεν θα έμπαινε επιγραφή, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι εκεί είναι ο τάφος του Φιλίππου και εκεί είναι ο τάφος του Αριστοτέλη. Επιγραφές έμπαιναν μόνο στους τάφους των κοινών θνη­τών», τονίζει ο ανασκαφέας.

Ο καθηγητής υπογραμμίζει ότι «από την πρώτη στιγμή υποπτεύθηκα ότι είναι ο τάφος του Αριστοτέλη, καθώς ήταν ένα κτίσμα εντελώς διαφορετι­κό από τα άλλα, ασύμβατο για άλλες χρήσεις και η όλη διάταξη του ίδιου του κτίσματος και των κτισμάτων περί

αυτό έδινε την εντύπωση ότι είναι ο τάφος του φιλοσό­φου. Μετά την ανακάλυψη του πεταλόσχημου αψιδωτού οικοδομήματος το 1996, ήμουν πλέον σχεδόν σίγουρος ότι η αρχαιολογική μου σκαπάνη είχε φέρει στο φως το ταφικό ηρώο του».

Ο κ. Σισμανίδης αναλύει τα στοι­χεία των ερευνών του στο νέο του βιβλίο «Ο τάφος του Αριστοτέλη στα αρχαία Στάγειρα – Η ανασκαφική απο­κάλυψη», ενώ, όπως λέει, έχει συγγράψει τρεις ογκώδεις τόμους για τα ευρήματα στην περιοχή και ελπίζει να βρεθεί χρηματοδότης για να εκδοθούν, ώστε να αφήσει μια παρακατα­θήκη για το μέλλον.

Πηγή: εφημερίδα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»Μοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr