ΔΩΡΕΑΝ INTERNET ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ;


ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΉΣ ΔΡΑΣΗΣ

Σε περίοδο ώσμωσης βρίσκονται οι τηλεπι­κοινωνιακοί πάροχοι της χώρας με ουκ ολί­γες κατασκευαστικές εταιρίες στην Ελλάδα προκειμένου να συμμετέχουν στους επί θύραις διαγωνισμούς συνολικής δαπά­νης 410 εκατ. ευρώ που κυοφορεί το υπουργείο Επικοινωνιών. Πρό­κειται για προκηρύξεις που έχουν ως στόχο να δώσουν το έναυσμα για την αύξηση τόσο της διαθε­σιμότητας όσο και της ζήτησης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υπερυψηλής ταχύτητας.

Την ίδια ώρα η Πολιτεία δρο­μολογεί δράσεις παροχής δωρεάν Ιντερνετ σε μικρά νησιά της Ελ­λάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.» της Κυριακής, προω­θείται η δράση «Παροχή δωρεάν κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της χώρας». Δικαιούχοι της δράσης, που αναμένεται να ανακοινωθεί λίαν συντόμως, είναι οι μόνι­μοι κάτοικοι απομακρυσμένων νησιών της χώρας, που πλη­ρούν τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια:

1 Αγαμοι πολίτες, που το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδη­μά τους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.

2 Εγγαμοι πολίτες, που το συ­νολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει

τις 20.000 ευρώ.

Η παροχή θα χορηγείται ανά οικογένεια – νοικοκυριό. Από τη δράση εκτιμάται ότι θα εξυπηρε­τηθούν περίπου 11.000 νοικοκυ­ριά σε 35 νησιά και ακόμη 3.000 περίπου σε 6 ακόμη που έχουν εμφιλοχωρήσει στη σχετική λίστα όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Πρόκειται για νησιά με μικρό πληθυσμό μόνιμων κατοίκων (κάτω των 3.000).

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η Γενική Γραμματεία Τηλεπι­κοινωνιών επεξεργάζεται την προσθήκη των νησιών: Ανάφη, Κουφονήσια, Κίμωλος, Σίκινος, Δονούσα και Σχοινούσα. Οπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τα νησιά που εντάσσονται στην παρούσα δράση είναι: 1. Σαμοθράκη 2. Αγαθονήσι, 3. Αρκοί, 4. Αστυπάλαια, 5. Γυαλί, 6. Καλόλιμνος, 7. Κάσος, 8. Λειψοί, 9. Μά­ραθος, 10. Μεγίστη, 11. Νίσυρος, 12. Πάτμος, 13. Πλάτη, 14. Σαρία, 15. Σύμη, 16. Τέλενδος, 17. Τή­λος, 18. Φαρμακονήσι, 19. Χάλκη, 20. Ψέριμος, 21. Αντικηθυρα, 22. Αντίπαξοι, 23. Ερεικούσσα, 24. Μαθράκι, 25. Οθωνοί, 26. Παξοί, 27. Αγιος Ευστράτιος, 28. Αγιος Μηνάς, 29. Θύμαινα, 30. Σαμιο- πούλα, 31. Φούρνοι Κορσεών (ή αλλιώς Φούρνοι Ικαρίας), 32. Γαύ­δος, 33. Αντίψαρα, 34. Οινούσσες και 35. Ψαρά.

Εν τω μεταξύ, σκληρό πόκερ μεταξύ των παροχών τηλεπικοι­νωνιών προβλέπεται να παιχτεί για την ανάπτυξη εθνικού δι­κτύου ευρυζωνικής πρόσβασης νέας γενιάς σε αστικές, νησιω­τικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Πρόκειται για δύο με­

γάλα έργα εθνικής εμβέλειας του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι­κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη­μέρωσης, συνολικού προϋπολο­γισμού περίπου 410 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ. Τα εν λόγω έργα αναμένεται να κινητοποιήσουν σημαντικές επιπλέον ιδιωτικές επενδύσεις, αυξάνοντας σημα­ντικά τον τελικό προϋπολογισμό των παρεμβάσεων.

Χρηματοδότηση

Μετά την έγκριση της Επιτρο­πής Παρακολούθησης του Επι­χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχει­ρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ), προχωρά η χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, ώστε -με ορί­ζοντα το 2020- το 70% του πλη­θυσμού των αστικών περιοχών να έχει πρόσβαση σε δίκτυα τα­χύτητας τουλάχιστον 100 Mbps με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των ημιαστικών- αγροτικών περιοχών να διαθέτει ευρυζωνικές συνδέσεις τουλάχι­στον 30 Mbps και κατά προτίμη­

ση 500 Mbps. Ο επικεφαλής της αρμόδιας για το σχεδίασμά των παρεμβάσεων Γενικής Γραμμα­τείας Τηλεπικοινωνιών και Τα­χυδρομείων, Βασίλης Μαγκλάρας, μιλώντας στον «Ε.Τ.» της Κυριακής και ακτινογραφώντας τα έργα, επισήμανε ότι: «Τα δύο έργα είναι συμβατά με το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan), που έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. Εχει, ήδη, ξεκινήσει η διαδικασία για την ανάπτυξη της πλέον σύγχρο­νης τεχνολογικά υποδομής που έχει ανάγκη η χώρα, προκειμένου να υλοποιηθεί η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία και να δια­μορφωθεί ένα νέο ανταγωνιστικό αναπτυξιακό πρότυπο».

Υπογραμμίζεται ότι τα έργα «Superfast Broadband» και «Rural Extension» θα προχω­ρήσουν μέσω της ανάπτυξης εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών που θα εξασφαλίσει σύνδε­ση στο Διαδίκτυο με πολύ υψη­λές ταχύτητες, ενώ προβλέπεται και επιδότηση για την τόνωση της ζήτησης των τηλεπικοινω­νιακών υπηρεσιών επόμενης γενιάς, εφόσον απαιτηθεί. ■

  • Διεργασίες για έργα ύψους 410 εκατομμυρίων ευρώ στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών
  • Σκληρό πόκερ από τις εταιρίες για την ανάπτυξη εθνικού δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης νέας γενιάς

σε αστικές, νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

Η Ελλάδα στον… πάτο της Ε.Ε. στα δίκτυα νέας γενιάς

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ των δύο κρίσιμων έργων, μαζί με τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν ανακοινώ­σει τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι (ΟΤΕ, WIND, FORTHNET) για την ενίσχυση των υποδομών με βάση την τεχνολογία vectoring, θα καλύψει το τεράστιο χάσμα που χωρίζει την Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη στα δίκτυα νέας γενιάς.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε από την Κομισιόν η έκθεση προόδου

στον τομέα της ψηφιακής οικο­νομίας (Digital Progress Report), όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ενωσης με βάση την κάλυψη των δικτύων νέας γενιάς, συμπεριλαμ­βανομένου του VDSL Ανύπαρκτη είναι η χώρα μας (και πάλι τε­λευταία στην Ε.Ε.) στις υποδομές δικτύων οπτικών ινών (μέχρι το σπίτι-FttH, ή μέχρι το κτίριο- FttB). Η Ελλάδα είναι προτελευ­ταία στην Ε.Ε. (με τελευταία την

Κύπρο) με βάση τις ευρυζωνικές συνδέσεις με ταχύτητα άνω των 30 Mbps. Τα στοιχεία αφορούν τον Ιούλιο του 2016.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για την Ελλάδα, «παρότι υπάρχει κάλυψη για το 99% των ελληνικών νοικοκυριών όσον αφορά στις βασικές σταθερές ευ­ρυζωνικές υπηρεσίες, η χώρα δεν έχει κάνει αρκετές ενέργειες για να αντιμετωπίσει μείζονες προ­κλήσεις. Κατ’ αρχάς, όσον αφορά

τη διείσδυση, παρά την αύξηση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, η διείσδυση των κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών είναι 50 συνδρομές ανά 100 άτομα, αρκε­τά κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε. (84 συνδρομές ανά 100 άτομα). Η διείσδυση των σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών παρέμεινε σταθερή στο 66% ανά νοικοκυ­ριό, κάτω από το μέσο όρο του 74% στην Ε.Ε.

Παράλληλα, ενώ οι συνδρο­μές σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις έχουν αυξηθεί κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, αγγίζο­ντας το 7%, παραμένουν αρκετά κάτω από το μέσο όρο του 37% στην Ε.Ε. Τέλος, παρότι σημείω­σε πρόοδο κατά 8%, η Ελλάδα παραμένει τελευταία μεταξύ των κρατών-μελών στην κάλυψη NGA ανά νοικοκυριό, απέχοντας πολύ από το μέσο όρο του 76% στην Ε.Ε. Η Ελλάδα σημειώνει καλύτε­ρες επιδόσεις ως προς το 4G.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣΜοιραστείτε το:

Copyright © 2014 statusradio.gr