Ziraat Bank: Δούρειος ίππος για κατάληψη ελληνικών εδαφών!

31
0
Share:

Το ύπουλο σχέδιο της τουρκικής κρατικής τράπεζας που δρα ανεξέλεγκτα με τη βοήθεια του προξενείου Κομοτηνής προκειμένου να μεταβιβαστούν περιούσιες χριστιανών σε μουσουλμάνους, τους οποίους χρηματοδοτεί με πιο χαμηλά επιτόκια

Μόνο με εγγύηση τα δάνεια!

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η Ziraat δίνει δάνειο με εγγύηση ακινήτου. Αυτό δηλαδή που θα ήθελε να πετυχει με τον στρατό η Αγκυρα το πετυχαίνει σιγά σιγά με τη δύναμη του οικονομικού «όπλου». Πέραν δε των δανείων, η Ziraat παρέχει ελκυστικούς όρους και για τις καταθέσεις μετρητών, ειδικά γι’ αυτές που γίνονται σε τουρκικές λίρες.

Πρόκεπαι για ακόμη ένα κίνητρο που παρέχει στους μουσουλμάνους της Θράκης και της Δωδεκάνησου, σε μα προσπάθεια να ενισχύσει το έργο του προξενείου της Κομοτηνής για την «τουρκοποίηση» της μειονότητας και την αυτονομία του. Δυστυχώς, τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος, που έχει υπό την επίβλεψή της τη Ziraat, όσο και οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων έχουν αφήσει τους Τούρκους «πράκτορες» να δρουν ανεξέλεγκτα στις ευαίσθητες αυτές περιοχές.

 

Η Τουρκία χρησιμοποι­εί την τράπε­ζα Ziraat σαν δούρειο ίππο προκειμένου να εισβάλει στην Ελλάδα και να «κα­ταλάβει» ελληνικά εδά­φη. Ηδη έπειτα από οκτώ χρόνια δραστηριοποίnσnς της στη χώρα μας, και συγκεκριμένα στη Θράκη και στα Δωδεκά­νησα, προχωρά στη δεύ­τερη φάση του «βρόμι­κου» σχεδίου της, βγάζοντας στο σφυρί ακίνη­το Ελληνα επιχειρηματία στη Ρόδο.

Στις 28 Ιουνίου στο Ειρηνοδικείο της Ρόδου θα γίνει ο πρώτος πλειστηριασμός ελληνικής περιουσίας από την τουρ­κική κρατική αγροτική τράπεζα Ziraat, που πλέ­ον λειτουργεί ανεξέλε­γκτα και υποβοηθούμενη από το προξενείο της Κομοτηνής, ενώ κάποιοι συνδέουν τη δράση της στην Ελλάδα και με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες.

Το ακίνητο είναι ένα αγροτεμάχιο τεσσάρων στρεμμάτων στο χωριό Κόσκινου, το οποίο, με­ταξύ άλλων, είχε βάλει υποθήκη ο επιχειρηματίας της Ρόδου για να πά­ρει δάνειο από το υποκα­τάστημα της τουρκικής τράπεζας στο νησί ύψους 242.983 ευρώ. Το δάνειο δεν μπόρεσε να το εξυπη­ρετήσει λόγω της οικονομικής κρίσης και η Ziraat το βγάζει σε πλειστηριασμό.

 

Δεύτερο βήμα

Κι αυτό είναι το πρώ­το βήμα. Το δεύτερο εί­ναι το αγροτεμάχιο αυ­τό να περάσει στα χέρια κάποιοι μουσουλμάνου της Ρόδου, αφού η Ziraat χρηματοδοτεί αφειδώς και με πολύ χαμη­λά επιτόκια τους μου­σουλμάνους να λαμβά­νουν δάνεια και να αγο­ράζουν, μεταξύ άλλων, περιουσίες Ελλήνων που είτε βγαίνουν στο σφυ­ρί είτε οι ιδιοκτήτες τους αναγκάζονται να τις που­λήσουν αδυνατώντας να

ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομίκές ανάγκες. Αλλο ένα επίτευγ­μα του ΕΝΦΙΑ και της σκληρής φορολογίας ακι­νήτων που έχει επιβλη­θεί στην Ελλάδα. Οταν

πρόκειται για τη Θράκη και τη Ρόδο ανακύπτουν και λόγοι εθνικού συμφέροντος. Δεν είναι τυ­χαίο ότι η Ziraat δραστη­ριοποιείται στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή και τη Ρόδο (η έδρα της είναι στο Σύνταγμα), όπου υπάρ­χει έντονο το μουσουλ­μανικό στοιχείο και κυρι­αρχούν τάσεις, με τη στή­ριξη της Αγκυρας, «αυτονόμησης».

Πώς στήνει τη φάκα η Ziraat για να προσεγγίσει πελάτες και να βάλει στο χέρι περιουσία Ελλήνων στις ευαίσθητες αυτές περιοχές;

Χρησιμοποιεί σαν τυ­ράκι το πολύ χαμηλό επι­τόκιο και βεβαίως τη δυ­νατότητα που έχει να δί­νει ακόμη και σήμερα δάνεια, κάτι που δεν μπο­ρούν να κάνουν οι ελληνικές τράπεζες που, λόγω των Μνημονίων και της έλλειψης ρευστότητας, έκλεισαν σχεδόν εντελώς τις στρόφιγγες των δανεί­ων προς τους πολίτες και τους επιχειρηματίες.

Η Ziraat χορηγεί δά­νεια με επιτόκιο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, της τάξεως του 3%, όταν στις ελληνικές τρά­πεζες, αν και εφόσον αυ­τές χορηγήσουν δάνειο, θα είναι τουλάχιστον το διπλάσιο.

 

Στρατιωτικοί

Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι στα υπο­καταστήματα τns τουρκικής τράπεζας έχουν πάει ως πελάτες και Ελληνες στρατιωτικοί, αφού μετά την κατάρρευση της Γενικής Τράπεζας έπαυσαν να ισχύουν κάποιοι ευ­νοϊκοί όροι που υπήρχαν για τους ενστόλους.

Η τουρκική λοιπόν τράπεζα αποκτά και προ­σωπικά δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να γνωρί­ζει πώς θα χρησιμοποι­ηθούν αργότερα, αφού μεταξύ της Ziraat, του προξενείου της Κομοτηνής και των μυστικών υπηρεσιών υπάρχει… online διασύνδεση.

Με τα χαμηλότοκα επιτόκια η τουρκική τρά­πεζα προσεγγίζει Ελλη­νες πελάτες και ποντάρει στη συνέχεια, λόγω της οικονομικής κρίσης, στις δυσκολίες που θα προκύψουν έτσι ώστε να κάνει χρήση της υποθήκης που έχουν βάλει οι δανειολήπτες για να περάσει σε τουρκική κατοχή κάποιο ελληνικό ακίνητο.

Η οικονομική διείσδυση σε Θράκη και Δωδεκάνησα με «όπλο» ία επιτόκια!

Η τραπεζα Ziraat αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς στη Θράκη και στα Δω­δεκάνησα, αφού το χαρτοφυλάκιό της αυ­ξάνεται, όπως επΐσης οι χορηγήσεΐς δα­νείων και οι καταθέσεις που έχει στα τρία υποκαταστήματά της στην Ελλάδα.

Με βάση τον ισολογισμό του 2015, το ύψος των καταθέσεων ανερχόταν σε 57.500.000 ευρώ, ενώ η τουρκική τρά­πεζα που λειτούργησε για πρώτη φορά το 2009, ανοίγοντας το πρώτο κατάστη­μά της στην Κομοτηνή, σχεδόν «μεσοτοι­χία» με το προξενείο, φέρεται ότι έχει χο­ρηγήσει ήδη περί τα 50.000.000 ευρώ δά­νεια, κυρίως σε αγρότες της μουσουλμανικής μειονότητας, αλλά και σε Ελληνες χριστιανούς.

Την ίδια περίοδο δε, σύμφωνα με το δελτίο επιτοκίων καταθέσεων της τρά­πεζας, η προθεσμιακή κατάθεση ετήσιας διάρκειας απέδιδε 1,5% επιτόκιο από το πρώτο ευρώ, που ήταν σημαντικά μεγαλύ­τερο απ’ αυτό που προσέφεραν οι ελληνικές τράπεζες για μικρά ποσά.

Εκείνο όμως που έχει μεγαλύτερη ση­μασία είναι ότι η τουρκική τράπεζα υπό­σχεται στους Ελληνες πολίτες επιτόκια τρεις έως πέντε φορές πάνω για όσους απαρνηθούν το ευρώ και πάνε στα γκισέ της Ziraat μετατρέποντας τις οικονομίες τους σε τουρκικές λίρες.

Αυτό ήταν και το βασικό «όπλο» της Ziraat: η δυνατότητά της δηλαδή να χο­ρηγεί δάνεια με πολύ μικρότερα επιτόκια και ευνοϊκούς όρους, εκμεταλλευόμενη τις ασφυκτικές μνημονιακές πιέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ετσι έχει καταφέρει σε πολύ σύντομο χρονικό δι­άστημα να διεισδύσει οικονομικά στις περιφέρειες όπου υπάρχει έντονο μου­σουλμανικό στοιχείο, αλλά και οι οποίες γίνονται αντικείμενο διεκδικήσεων της Τουρκίας σε βάρος των κυριαρχικών δι­καιωμάτων μας.

Πηγή: Κυριακάτικη Δημοκρατία 

Share:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο